team_01

Business analyst

Department: tmkhang.work
Biography:

Có kỹ năng phân tích logic dữ liệu, khả năng research, tìm kiếm thông tin, phân tích và chuẩn hóa thông tin từ online sources. Excel khá tốt

đã xem bài viết