team_02

Video editor

Department: tmkhang.work
Biography:

Biết biên tập cắt ghép video-clip, biến chọn nhạc nền và template phù hợp. Sử dụng PR/Ae/FinalCut/,..

Personal Information:

đã xem bài viết